Shiro-Nuri Minori in Kimono Fashion – Tokyo Fashion

Shiro-Nuri Minori in Kimono Fashion Photo


Shiro-Nuri Minori in Kimono Fashion

Full article for this photo : Minori’s Amazing Shiro-Nuri Makeup, Pink Hair & Kimono Coat in Harajuku